Hosting Voorwaarden

Naast de in de algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Hostboss aangeboden dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing

ARTIKEL 1. PERIODIEKE OPDRACHTEN
Website Onderhoud Pakket:
1. Afname van het Website Onderhoud Pakket is minimaal 6 maanden bij maandbetaling.
2. Opzeggen van het pakket is per de 1e van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand.
3. Afhankelijk van welk pakket je hebt gekozen worden er 3 dagelijkse, 1 wekelijkse u0026amp; 1 maandelijkse backup voor je in bewaring gehouden door Hostboss
4. Hostboss zal zorgen voor herstel van back up mocht dit nodig zijn.
5. Wijzigingen aan de website welke los staan van het onderhoud worden gefactureerd in tijdsblokken van 15 minuten.

ARTIKEL 2. WEBHOSTING u0026amp; DOMEINEN
1. 1 Wederpartij neemt webhosting af voor minimaal 1 jaar en is hierna maandelijks opzegbaar.
2. Facturering vindt 2 maanden voor vervaldatum plaats
3. Opzeggen van hosting dient minimaal 1 maand voor einddatum plaats te vinden.
4. Tussentijdse opzegging betekent geen terugbetaling van de resterende termijnen.
5. Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
6. Webhosting is exclusief domeinnaam tenzij anders aangegeven.
7. Domeinnamen staan geregistreerd onder Hostboss. Wederpartij is zelf eigenaar van het domein en deze zal, na betaling eindfactuur ook overgeschreven worden op naam van wederpartij.
8. Hostboss is niet verantwoordelijk voor verlies dat geleden wordt tijdens een verhuizing of het instellen van een domeinnaam
9. Als wederpartij een verkeerde domeinnaam bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) worden en gemaakte kosten niet terugbetaald.
10. Hostboss is niet verantwoordelijk voor het verlies van recht op een domeinnaam als deze te laat wordt aangevraagd of betaald.
11. Een domeinnaam waarvoor niet op tijd betaald is kan door Hostboss op eigen naam gezet worden.
12. Mocht je website gehackt zijn of besmet zijn met een virus kan en mag Hostboss de website apart zetten ter beveiliging van de overige serverruimte. Hierover wordt je direct ingelicht door Hostboss.
13. Alle emails worden op de server gescand op SPAM en virussen. Mocht het erop lijken dat een bericht een virus bevat dan zal de server van Hostboss het bericht verwijderen zonder wederpartij hierover in te lichten (dit gebeurt automatisch).
14. Als wederpartij de webhosting beëindigd zonder verzoek tot verhuizing naar een andere host wordt het account verwijderd met al je inhoud.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Met uitzondering van opzet en/of bewezen grove schuld is Hostboss niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- en/of overige indirecte schade.
2. Aansprakelijkheid blijft beperkt tot al het gefactureerde voor een specifieke opdrachtgever in de laatste 6 maanden.
3. Hostboss is niet aansprakelijk voor schade, als zij is uitgegaan van verkeerde of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals jij die verstrekt.
4. Hosboss maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Hostboss is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen op de servers, domeinnaam registrant of anderen waarop Hostboss geen invloed kan uitoefenen.
5. Hostboss is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden uiteraard na kennisgeving door haar doorgevoerd.
6. Hostboss is niet aansprakelijk voor fouten van derden, die de diensten van Hostboss aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
7. Hostboss maakt voor haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Na oplevering is zij niet verantwoordelijk voor correct functioneren van de opgeleverde diensten na het aanbrengen van eigen wijzigingen.
8. Het internet is steeds aan het verbeteren en veranderen, waardoor ontwikkelaars van de software of diensten (zoals gebruikt door Hostboss) het nodig vind wijzigingen in hun software of diensten aan te brengen (updates). Gevolgen van deze wijzigingen vallen altijd buiten de verantwoordelijkheid van Hostboss.

ARTIKEL 4. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. In geval van overmacht kan Hostboss de overeenkomst ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden opschorten. Hiervoor is geen rechtelijke toestemming nodig en het geeft nooit recht op schadeloosstelling.
2. Overmacht is: elke vreemde oorzaak, die niet aan Hostboss kan worden toegerekend, die het nakomen van de overeenkomst belemmert. In die mate dat niet redelijk is om te verwachten dat Hostboss een overeenkomst nakomt.

ARTIKEL 5. PRIVACY BEPALINGEN
1. Persoonsgegevens worden door Hostboss gebruikt voor de eigen administratie, de nieuwsbrief en voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze zullen niet aan derden worden gegeven tenzij hier toestemming voor is gevraagd en gegeven.
2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven eigendom van de wederpartij. Deze worden niet voor andere projecten gebruikt.
3. Zonder toestemming van Hostboss is het Opdrachtgever verboden de door Hostboss verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.