ALGEMENE VOORWAARDEN HOSTBOSS DATUM 01-10-2017

1. Hostboss gevestigd te Hoogvliet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57759189 .
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hostboss een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Hostboss een offerte daartoe heeft uitgebracht.
3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door Hostboss ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
5. Online Portemonnee: de online omgeving welke aan opdrachtgever door Hostboss ter beschikking wordt gesteld, met als doel de betalingen aangaande de dienst(en) via een door de opdrachtgevers gestort saldo te beheren.
6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.
7. Dienst: de specifieke dienst die Hostboss met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hostboss en Opdrachtgever krachtens welke Hostboss de Dienst zal uitvoeren.
9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
10. Website: https://www. Hostboss.nl/ dan wel subdomeinen en andere extensies.
Art 1. De Overeenkomst tussen Hostboss en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Hostboss een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 7 dagen na verzending door Hostboss, tenzij anders aangegeven in de offerte.
3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Hostboss het recht de prijzen hierop aan te passen.
4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schrifelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Hostboss alleen bindend indien en voor zover deze door Hostboss uitdrukkelijk schrifelijk zijn aanvaard.
6. Hostboss heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Hostboss.
9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
• de Overeenkomst;
• de eventuele bijlagen;
• deze algemene voorwaarden;
• eventuele aanvullende voorwaarden.
Art 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Hostboss zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Hostboss dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Hostboss het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hostboss aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Hostboss worden verstrekt.
5. Het is Hostboss toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever
6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Hostboss Opdrachtgever een administra.eve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeF Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen al dan niet via de Online Portemonnee of één van de ander betaalmethoden, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
7. Iedere actie die middels het Account en/of de Online Portemonnee van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account en/of Online Portemonnee dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Hostboss te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
I
8. Hostboss heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplich.ng jegens Hostboss niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
Ar 1. Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een webapplicatie), dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) aceurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.
2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk aceurt, zal Hostboss zich inspannen de reden van aceuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of mo.va.e goed of af te keuren.
3. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of aceuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of aceuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
Art 3. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
2. Indien Hostboss door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Hostboss gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Hostboss tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
Art 4. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Hostboss zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Hostboss gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Hostboss zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Het is Hostboss toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 7% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
5. Alle voor Hostboss uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.